کلیه اهدایی شما عزیزان صرف توسعه معارف دینی و آموزش عمومی و تخصصی قرآن کریم ، کمک در اجاره بها مکان خانه قرآنی و کانون فرهنگی ، خانواده های بی بضاعت می گردد .